Webオープンキャンパスのコンテンツを追加しました!

Webオープンキャンパスのページに以下のコンテンツを追加しました。
今後もさらに充実していきます!

《追加コンテンツ》
・食物健康科学科 学科紹介動画
・食物健康科学科 模擬授業動画